Uushaldus


Mis on Energiamärgis?

Mis on Energiamärgis?

Energiamärgis on lühidalt öeldes dokument, mis näitab, kui palju tarbib Sinu maja energiat. Hea on see, kui energiat kulub vähe ja hea on teada, kui kulub palju – siis saab teha järgmisi samme maja muutmisel energiasäästlikumaks.

Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju tarbib hoone energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega.
Energiamärgisel näidatakse hoone või selle eraldi kasutatava osa tegelik või eeldatav aastane energiatarbimine. Energiatarbimine võib hõlmata hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks ja valgustuseks vajalikku energia hulka. Ühtlasi lisatakse energiamärgisele hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu.
Energiamärgis on alates 1. jaanuarist 2009 kohustuslik uutel ehitatavatel hoonetel, üle 1000m² kasuliku pinnaga avalikel hoonetel ja olemasoleva hoone/hoone osa müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja.

Eristatakse kahte liiki energiamärgist, mis põhinevad vastavalt energiaarvutusel või mõõdetud, hinnatud energiakasutuse andmetel. Projekteeritavatele või oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele saab nõuda vaid energiaarvutusel põhineva energiamärgise väljastamist. Olemasolevale hoonele väljastatakse üldjuhul mõõdetud või hinnatud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis (edaspidi olemasoleva hoone energiamärgis).
Olemasolevale hoonele väljastatava energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat väljastamisest arvates. Samas ei piira tähtaeg võimalust tellida uus energiamärgis ennem tähtaja lõppu – energiamärgise võib tellida peale igat suuremat renoveerimistööd, kui tööde teostamise üheks eesmärgiks on olnud energiasäästu suurendamine.
Energiamärgist ei ole vaja vaid muinsuskaitseobjektidel, religioosseteks tegevusteks mõeldud hoonetel, alla 50 m² eraldi seisvatel hoonetel, elamutel, mida käsutatakse alla nelja kuu pastas, ja ajutistel hoonetel, mille kavandatud kasutusiga on alla kahe aasta.
Energiamärgise väljastajaks võib ehitusseaduse § 41 lõike 1¹ ja § 47 kohaselt olla isik, kui ta on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on registreering majandustegevuse registris ja õigussuhe vastavat kutsekvalifikatsiooni omava vastutava spetsialistiga või peab füüsilisest isikust ettevõtja ise olema pädev tegutsema vastutava spetsialistina.
Hoone energiamärgise andmed kantakse ehitisregistrisse. Olemasoleva hoone energiamärgise puhul teeb selle toimingu energiamärgise väljastaja. Energiamärgise andmetest kantakse ehitisregistrisse energiamärgise väljastaja andmed, energiamärgise väljastamise kuupäev, kaalutud energiakasutuse klass ning teave köetava pinna määramiseks kasutatud info allika kohta. Hoone energiamärgise andmed ehitisregistris on avalikud.